Impact van corona zichtbaar in zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking

Het coronavirus heeft ook gevolgen heeft voor de zorg voor mensen met een auditieve/communicatieve, visuele beperking, of een beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis (zg-zorg), meldt nationalezorggids.nl 

In 2020 is minder zorg geleverd dan zorgaanbieders en zorgverzekeraars hadden afgesproken en zijn de wachttijden opgelopen. Dat blijkt uit de monitor Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2021 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de effecten en de contractering bij de nieuwe bekostiging.

Vanwege corona hebben specialisten minder patiënten doorverwezen naar de specifieke zorg voor mensen met een auditieve/communicatieve of visuele beperking vergeleken met voorgaande jaren. Net als bij andere zorgsectoren zal dus zorg moeten worden ingehaald. Tegelijkertijd ziet de NZa dat verzekeraars en aanbieders door de nieuwe bekostiging betere afspraken kunnen maken over passende zorg. Ook zijn er meer stappen gezet op het gebied van digitalisering en e-health. Het is belangrijk dat deze trend doorgezet wordt, aldus de toezichthouder. 

Effecten nieuwe bekostiging

Vorige week verscheen de monitor Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2021 met daarin het verslag van het NZa-onderzoek naar de effecten van de nieuwe bekostiging. Deze trad in januari 2020 in werking en was nodig om beter aan te sluiten op de manier waarop de zorg wordt geleverd, en om het inkoopgesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars beter te faciliteren. De monitor behandelt de effecten en de contractering bij de nieuwe bekostiging, en de oorzaken van de gestegen zorg(kosten) die de afgelopen jaren zijn waargenomen.

De NZa geeft naast de effecten en risico’s bij de nieuwe bekostiging ook een aantal aanbevelingen. Zo adviseert het meer te sturen op passende zorg, bijvoorbeeld als het gaat om de sterke groei in behandelingen voor taalontwikkelingsstoornissen. De nieuwe prestaties stellen beter in staat om te vergelijken en resultaatafspraken te maken. De toezichthouder zegt te begrijpen dat dit in de eerste jaren moeilijk is vanwege bijvoorbeeld overgangseffecten, maar roepen op deze doelen niet uit het oog te verliezen en stapsgewijs uit te bouwen. Waar nodig ondersteunt de NZa met analyses of aanpassing van de regelgeving.